انتخاب عامل توسعه خوشه فرش دستباف لرستان

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از برگزاری کمیته بازگشایی پاکات مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان خبر داد
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی لرستان بختیار رازانی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اظهار داشت در این کمیته پس از مصاحبه فنی و تخصصی با شرکت کنندگان در مناقصه خوشه فرش دستباف لرستان وبررسی مدارک و مستندات ارائه شده توسط آنها، پاکات مناقصات بازگشایی گردید و پس از محاسبه امتیازات عامل خوشه مربوطه انتخاب گردید.  
وی اشاره کرد : خانم سحر مولوی پس از کسب بیشترین امتیاز به عنوان عامل توسعه خوشه فرش دستباف لرستان انتخاب گردیدند.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها