همراه با: آقاي وحدت

گفتگو: رضا صفاري
جناب آقاي وحدت دفتر توسعه صنعتي و فناوري سازمان چه وظايفي در سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران را دنبال مي كند؟
يكي از استراتژي هاي اصلي سازمان در حوزه صنايع كوچك، توسعه صنعتي و فناوري واحدهاي كوچك مي‌باشد؛ در راستاي اين استراتژي، سياست هايي دنبال مي شود كه اهم آن عبارتنداز:
• مديريت و راهبري شهرك هاي فناوري، مجتمع ها، مراكز خدمات فناوري و كسب و كار و فن بازارها
• هدايت سرمايه گذاري در حوزه صنايع كوچك به سمت مزيت هاي منطقه اي
• عارضه يابي و بهره وري صنايع كوچك
• توسعه مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي و تخصصي به صنايع كوچك
• توسعه شبكه ها و خوشه هاي كسب و كار
مدل توسعه خوشه هاي كسب و كار رفته رفته توجه سياستگذاران توسعه صنعتي را به خود جلب كرده است، جايگاه مدل توسعه خوشه در قوانين و سياست هاي كلان كشور چگونه است؟
مدل توسعه خوشه بيش از يك دهه است در كشور پياده سازي شده و از اجراي آن تجربيات گرانبهايي بدست آمده است و با توجه به كارآمد بودن آن جاي خود را در قوانين و سياست هاي كلان كشور باز كرده است.
در مواد 80 ، 104، 150 و 194 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و همچنين بند 9 سياست هاي كلي بخش صنعت ابلاغي مقام معظم رهبري به توسعه خوشه كسب و كار اشاره شده است.
نقطه قوت مدل توسعه خوشه كسب و كار چيست و چگونه به امر توسعه كمك مي نمايد؟
اين مدل بر استفاده از ظرفيت همه نهادهاي پشتيبان و ذي نفعان مرتبط با خوشه تاكيد دارد و اين امر محقق نمي‌گردد مگر با فرهنگ سازي و اعتمادسازي.
مهمترين اقدام يك عامل توسعه براي پيشبرد برنامه هاي توسعه، فرهنگ سازي و اعتمادسازي مناسب مي باشد. مدل توسعه خوشه بيشتر از جنس فرهنگي و اجتماعي است و بر همين اساس در سال اول از برنامه سه ساله توسعه، تمركز بر فرهنگ‌سازي و اعتمادسازي است.
تجربه نشان داده است در صورتي كه عامل توسعه بتواند از تمام ظرفيت ها بهره برده، همكاري هاي گروهي را تقويت و اعتماد ذي نفعان را جلب نمايد و آنها را به اجراي برنامه هاي عملياتي ترغيب كند، توسعه اتفاق خواهد افتاد.
چه اقداماتي تا كنون در حوزه نشر دانش مدل توسعه خوشه انجام شده است؟
دانش توسعه خوشه هاي كسب و كار پس از گذر از مرحله ترجمه متون خارجي و الگو گرفتن از ساير كشورهاي موفق در اين حوزه و تجربه يك دهه پياده سازي در كشور، نيازمند مستندسازي و به اشتراك گذاشتن تجربيات و اشاعه آن در محيط هاي علمي داشت؛ خوشبختانه با جديتي كه در سطح كشور وجود داشت اين نياز به خوبي پوشش داده شده و دانش بدست آمده در قالب كتب متعدد به چاپ رسيده و در سال هاي اخير بيش از 20 عنوان كتاب منتشر شده است.
از چه طريقي مي توان اخبار و اطلاعات خوشه هاي كسب وكار كشور را پي گيري نمود؟
به منظور پوشش اخبار و اطلاعات خوشه هاي كسب و كار وب سايت كشوري خوشه هاي كسب وكار به نشاني BCDM.IR بوجود آمده است كه در مدت كوتاه 2 ساله از آغاز فعاليت آن توانسته است بازديدكنندگان بي شماري را به خود جلب نمايد و بعنوان سايت مرجع كشوري خوشه ها شناخته شود.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها