يكي از برنامه‌هاي به اجرا درآمده  در خوشه منبت و مبلمان ملاير  تأمين و خريد مشترك رنگ توسط ذينفعان خوشه بوده است كه  در اين بخش مشخصات،  فرايند و چگونگي آن مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
- مشخصات خوشه
خوشه منبت و مبلمان ملاير يكي از خوشه‌هاي فعال در استان همدان است. اكثر كارگاههاي منبت و مبلمان در شهر ملاير استقرار دارند، كارگاههاي مستقر در مناطق روستايي در 8 روستا پراكنده مي‌باشد كه در حال حاضر بيشتر آنها در روستاي دهنوي آورزمان قرار دارند. واقعيت اين است كه بين محل استقرار كارگاه و تعداد كارگران شاغل در كارگاههاي توليدي مبلمان، رابطه وجود دارد. به عبارت ديگر ظرفيت اشتغال در كارگاههاي شهري به مراتب بيش از كارگاههاي روستايي است. نتيجه مطالعات شناختي خوشه  نشان مي‌دهد كه بيش از 800 كارگاه در منطقه وجود دارد كه به ترتيب، واحدهاي طراحي و منبت كاري، واحدهاي توليد كننده مبلمان خام و  واحدهاي توليد كننده مبلمان نهايي بيشترين سهم از كارگاههاي توليدي را دارا مي‌باشند و فعاليت‌هاي رنگ كاري و رويه‌كوبي در حداقل تعداد كارگاههاي توليدي موجود مي‌باشند. اين ارقام نشان مي‌دهد كه صنعت مبلمان ملاير يك صنعت در حال رشد و جاذبه دار براي نيروي كار منطقه بوده است.
- تعريف مشكل و نحوه مداخله عامل توسعه
اساسي‌ترين ضعف در صنعت مبلمان در ملاير، ضعف در رنگ‌کاري و رويه کوبي مبلمان مي‌باشد که باعث شده مبلمان از اين منطقه به صورت خام خارج شود. کيفيت رنگ و رويه‌کوبي در ملاير به دو دليل پايين است: دليل اول اين است كه رنگ و ابزار لازم کيفيت لازم را نداشته و به قيمت بالا به دستشان مي‌رسد و آن هم به دليل انحصار فروش و قدرت فروشندگان اين مواد است که تنها سه تأمين‌كننده به عنوان فروشنده اين مواد در ملاير فعاليت مي‌كنند و هماهنگي لازم باهم داشته و قدرت چانه‌زني بالايي دارند. دليل دوم انگيزه پايين رنگ کاران براي ارائه کار مطلوب و با کيفيت است. چرا که متاسفانه نرخ شکني در رنگ‌کاري باعث شده هرکسي به فکر زمان حال بوده و به هر ترتيب که شده مشتري را جذب و با کاري نه چندان مطلوب دستمزد دريافت کند. از اينرو اين معضل طي انجام مطالعات شناختي توسط عامل توسعه مورد بررسي قرار گرفته و سعي در حساس نمودن ذينفعان نسبت به ابعاد، اثرات و همچنين روش‌هاي حل اين مشكل مي‌شود. در كنار اين امر موضوع حل معضل تأمين رنگ در خوشه مبلمان و منبت ملاير در قالب يكي از برنامه‌هاي عمل خوشه گنجانده شده و در قالب يك فرآيند مبتني بر ايجاد اعتماد پي گرفته مي‌شود.
- مشخصات برنامه اجرا شده براي حل مشكل
تعداد واحدهاي مشارکت کننده(ذينفع) در برنامه، واحدهاي ارائه‌دهنده خدمات تخصصي کسب و کار، نهادها و سازمان‌هاي پشتيباني‌کننده از برنامه، ميزان منابع مالي پيش بيني شده و محقق شده در راستاي اجراي برنامه و مدت زمان اجراي برنامه به شرح جدول ذيل ارائه شده است.

تعداد واحدهاي فعال و يا مشاركت كننده در برنامه حل مشكل

12

BDSهاي مشاركت كننده در برنامه

1

نهادها و سازمانهاي پشتيبان مشاركت كننده در برنامه

3

ميزان منابع مالي پيش بيني شده براي اجراي برنامه رفع مشكل(ريال)

150000000

ميزان منابع مالي محقق شده در راستاي اجراي برنامه رفع مشكل(ريال)

150000000

تاريخ شروع اجراي برنامه براي رفع مشكل

01/07/1390

طول مدت زمان اجراي برنامه براي رفع مشكل

31/04/1391

- شرح فر‌آيندها و فعاليت¬هاي انجام شده توسط بازيگران
-    تعيين تعداد کارگاههاي تکميل کار که مبل را بصورت رنگ شده عرضه مي کنند،
-    تعيين پراکندگي جغرافيايي کارگاههاي تکميل کار داخل خوشه،
-    تهيه ليست جامعي از شماره تماسهاي اين واحدها،
-    تعيين انواع رنگهاي مورد استفاده داخل خوشه،
-    تعيين حجم مصرفي رنگ در خوشه،
-    تعيين مواد افزودني رنگ و بررسي مزيت نسبي آنها،
-    تقسيم بندي اعضاي خوشه از نظر توان مالي،
-    تقسيم بندي اعضاي خوشه از نظر کيفيت توليدات و مواد اوليه مصرفي،
-    تعيين نحوه پرداخت‌ها بصورت نقدي، چکي، اعتباري و... در خوشه،
-    تعيين زمانهاي پر مصرف و کم مصرف خوشه يا به عبارت ديگر فصل پرکار و کم کار خوشه،
-    جلب اعتماد 3 تن از توليدکنندگان و خريد مشترک با اين سه نفر بصورت آزمايشي،
-    معرفي چند بازرگان توانمند در زمينه رنگ و سمباده به اعضا،
-    تشکيل شبکه خريد،
-    ايجاد تعاوني اتحاد رنگ ملاير.
- چگونگي و فرايند جلب مشاركت و اعتماد واحدهاي فعال براي مشاركت در برنامه(فرايند تشكيل و توسعه شبكه مربوطه)
تيم عامليت توسعه خوشه به عنوان نخستين گام براي جلب اعتماد اعضا و مشارکت در برنامه خريد مشترک رنگ، اقدام به حساس نمودن و آگاه نمودن واحدها در خصوص منافع خريد مشترک نمودند و اين امر از طريق برگزاري جلسات متعدد بين تيم عامليت توسعه خوشه از يکطرف و واحدهاي مبلمان از طرف ديگر صورت مي‌گرفت. به دنبال اعلام آمادگي واحدها براي مشارکت در امر خريد مشترک لازم بود تا ارتباطات و تعاملات لازم بين اين واحدها و تجار و بازرگانان تأمين کننده فراهم آيد. از اينرو ضمن شناسايي بازگانان عمده و معرفي آنها به اعضاء خوشه، براي نخستين اقدام 3 واحد توليدي اقدام به خريد مشترک رنگ و مواد اوليه از بازرگانان معرفي شده نمودند.به دنبال اين خريد مشترک و دستاوردهاي اقتصادي حاصل از آن که براي ساير اعضا نيز بسيار جالب و جذاب بود، زمينه براي شکل گيري خريد‌هاي مشترک بعدي و پيوستن ساير اعضا به برنامه خريد مشترک فراهم گشت.
- چگونگي و فرايند جلب مشاركت و اعتماد BDSP براي مشاركت در برنامه(فرايند ايجاد و توسعه BDSP مربوطه)
ماهيت و اقتضاي برنامه خريد مشترک به گونه‌اي بود که از پيچيدگي خاص برخوردار نبوده و نياز به استفاده از خدمات تخصصي در حوزه خاص احساس نمي‌شد. تمامي برنامه‌ها با حمايت و هدايت تيم عامليت توسعه خوشه و مشارکت جدي واحدهاي مبلمان در خوشه انجام مي پذيرفت.
- چگونگي و فرايند جلب مشاركت و اعتماد نهادهاي پشتيبان براي حمايت از برنامه(فرايند جلب حمايت نهادهاي پشتيبان)
شرکت شهرکهاي صنعتي استان همدان به عنوان سازمان کارگزار توسعه خوشه مبلمان ملاير، حمايت‌هاي خود را در قالب پروژه توسعه خوشه ارائه مي‌داد. همچنين از آنجا که براي تثبيت شکل حقوقي شبکه ساختار تعاوني براي آن در نظر گرفته شد، اين برنامه نيازمند حمايت و پشتيباني از طرف اداره تعاون شهرستان ملاير بود. از اينرو طي مذاکرات انجام يافته توسط تيم عاملين توسعه خوشه با ذينفعان و همچنين اداره تعاون شهرستان، اداره تعاون شهرستان ملاير حمايت و پشتياني لازم را از برنامه از طريق تسهيل زمينه‌هاي ثبت تعاوني به عمل آورد.
- چگونگي و فرآيند و منابع تأمين مالي برنامه به اجرا درآمده براي رفع مشكل
منابع مالي مورد نياز براي اجراي برنامه، توسط اعضاي شبکه که قصد خريد مواد اوليه را داشتند، تامين گرديد. همچنين با بالا رفتن حجم تقاضاي مواد اوليه که به خاطر تجميع تقاضاهاي انفرادي واحدها در قالب گروهي اتفاق مي افتاد، توان و قدرت چانه زني واحدهاي عضو شبکه در برابر بازرگانان تأمين کننده مواد اوليه تقويت شد. اين امر باعث شد تا طي مذاکرات متعدد با بازرگانان تأمين کننده مواد اوليه به توافق برسند تا اين بازرگانان تمام يا قسمتي از مواد اوليه را بصورت اعتباري به واحدهاي شبکه بفروشند.
- دستاوردهاي حاصل از اجراي برنامه براي رفع مشكل
-    افزايش ارزش افزوده کالاي تمام شده در کارگاهها،
-    افزايش کيفيت محصولات تکميل شده در خوشه با توجه به افزايش کيفيت رنگ مصرفي،
-    کوتاه کردن دست دلالان تامين کننده رنگ از بازار مبل،
-    جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت رنگ در اين صنعت،
-    فعال کردن حس همکاري و سرمايه اجتماعي در بين اعضاي خوشه به منظور انجام پروژه‌هاي بزرگتر،
-    ايجاد انگيزه در بين اعضاي خوشه به منظور عدم ارائه مبلمان بصورت کلاف و تکميل نشده،
- پيشنهادات و آموخته‌ها
 به منظور توانمندسازي واحدها و ترغيب اوليه واحدهاي کسب و کار در خوشه‌ها جهت مشارکت در برنامه‌هاي خريد مشترک، تدارک و تأمين منابع مالي در قالب وام‌هاي قرض‌الحسنه از طرق مختلف مي‌تواند انگيزه اوليه را فراهم نموده و سرعت مشارکت واحدها و جلب اعتماد آنها را بالاتر برد.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها