اسامی مشاور- ناظرفني خوشه هاي كسب وكار(TA)

رديف نام ناظر فني شماره همراه
1 عباس آقازاده خياباني 9144139391
2 علی زبردست  9144463781
3 اسلام محمدي 9149553245
4 محسن فروغی 9131066205
5 بابك حدادي 9122011937
6 رضا تازیکی 9153151333
7 میثم ظهوریان 9155118432
8 محمد جواد پیش بین 9151102806
9 دانيال شمسيان 9112919094
10 محمد اسكندري 9121319846
11 داود مداح 9122314468
12 رضا شمس 09179103026
13 محمد امين 9173177562
14 عادل ربيعي اصل 9127588077
15 امير ولي 9125510943
16 مصطفي قمي 9122516481
17 حسين بيك زاده 9123535492
18 محمد عبده ابطحی 9127174742
19 مقداد تکلوزاده 09123212933
20 محمدعلی انجم شعاع 09133417252
21 يوسف قلي پور كنعاني 9113116096
22 مهرداد كاظمي درق 9111207624
23 محمد رضا كاظمي پور 9176526799
24 سيد عليرضا طباطبايي 9132547561

 

 

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها