عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1518
تعریف خوشه های کسب و کار 4001
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2553
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 7197
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2679
توسعه پایدار شهری 2373
توسعه چیست ؟ 2 2225
چرا خوشه های کسب و کار 2153
ناظر فنی 2580
کنسرسیوم چیست 6021
معرفی خوشه های صنعتی 3716
اعتماد سازی 1447
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 3853
توسعه صنعتی 2167
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1369
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1757
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1764
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1332
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1539
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1470
ادغام 1619
عامل توسعه 2058
مطالعه شناختی 2148
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1403
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1815
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2846
ضرورت توسعه 1319
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1958
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2124
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2430
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2887
توسعه پایدار چیست ؟ 5182
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2906
ناظر عالی 2372
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2605
ابعاد توسعه 3005
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2382
پیمان سپاری یا برونسپاری 3719
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2234
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2807
مدیریت دانش 2402
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2138

نقشه کشوری خوشه ها