عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1223
تعریف خوشه های کسب و کار 3384
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2166
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 6052
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2146
توسعه پایدار شهری 1989
توسعه چیست ؟ 2 1891
چرا خوشه های کسب و کار 1774
ناظر فنی 2227
کنسرسیوم چیست 5388
معرفی خوشه های صنعتی 3135
اعتماد سازی 1150
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 3093
توسعه صنعتی 1795
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1080
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1375
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1425
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1027
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1229
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1173
ادغام 1352
عامل توسعه 1761
مطالعه شناختی 1805
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1123
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1510
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2072
ضرورت توسعه 994
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1581
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1773
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2020
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2529
توسعه پایدار چیست ؟ 4813
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2417
ناظر عالی 2032
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2125
ابعاد توسعه 2657
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2026
پیمان سپاری یا برونسپاری 2794
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 1855
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2175
مدیریت دانش 2056
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 1771

نقشه کشوری خوشه ها