عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1359
تعریف خوشه های کسب و کار 3634
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2332
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 6638
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2372
توسعه پایدار شهری 2166
توسعه چیست ؟ 2 2048
چرا خوشه های کسب و کار 1946
ناظر فنی 2394
کنسرسیوم چیست 5664
معرفی خوشه های صنعتی 3384
اعتماد سازی 1293
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 3441
توسعه صنعتی 1967
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1215
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1536
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1578
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1189
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1371
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1326
ادغام 1483
عامل توسعه 1905
مطالعه شناختی 1970
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1256
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1647
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2295
ضرورت توسعه 1134
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1765
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1927
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2188
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2689
توسعه پایدار چیست ؟ 4978
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2634
ناظر عالی 2189
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2328
ابعاد توسعه 2815
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2177
پیمان سپاری یا برونسپاری 3107
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2012
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2396
مدیریت دانش 2223
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 1933

نقشه کشوری خوشه ها