عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2137
تعریف خوشه های کسب و کار 5000
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3163
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 8472
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3443
توسعه پایدار شهری 2836
توسعه چیست ؟ 2 2654
چرا خوشه های کسب و کار 2772
ناظر فنی 3074
کنسرسیوم چیست 6809
معرفی خوشه های صنعتی 4607
اعتماد سازی 1926
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 5361
توسعه صنعتی 2651
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1882
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2513
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2258
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1746
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1953
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1910
ادغام 2024
عامل توسعه 2504
مطالعه شناختی 2602
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1809
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2215
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3680
ضرورت توسعه 1724
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2471
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2593
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2908
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3417
توسعه پایدار چیست ؟ 5623
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3432
ناظر عالی 2781
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3218
ابعاد توسعه 3410
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2875
پیمان سپاری یا برونسپاری 4273
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2730
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3360
مدیریت دانش 2787
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2624

نقشه کشوری خوشه ها