عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2462
تعریف خوشه های کسب و کار 5453
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3444
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 9025
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3791
توسعه پایدار شهری 3027
توسعه چیست ؟ 2 2851
چرا خوشه های کسب و کار 3034
ناظر فنی 3267
کنسرسیوم چیست 7131
معرفی خوشه های صنعتی 5074
اعتماد سازی 2115
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 5907
توسعه صنعتی 2854
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 2074
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2886
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2483
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1952
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2135
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2147
ادغام 2209
عامل توسعه 2734
مطالعه شناختی 2809
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1995
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2424
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3969
ضرورت توسعه 1917
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2690
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2812
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3135
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3665
توسعه پایدار چیست ؟ 5845
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3660
ناظر عالی 2963
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3442
ابعاد توسعه 3573
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3057
پیمان سپاری یا برونسپاری 4445
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2947
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3580
مدیریت دانش 2969
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2832

نقشه کشوری خوشه ها