عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2003
تعریف خوشه های کسب و کار 4769
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3042
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 8132
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3319
توسعه پایدار شهری 2757
توسعه چیست ؟ 2 2577
چرا خوشه های کسب و کار 2670
ناظر فنی 3004
کنسرسیوم چیست 6642
معرفی خوشه های صنعتی 4418
اعتماد سازی 1842
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 4967
توسعه صنعتی 2563
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1789
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2353
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2162
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1678
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1881
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1846
ادغام 1954
عامل توسعه 2414
مطالعه شناختی 2516
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1746
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2145
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3574
ضرورت توسعه 1659
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2391
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2515
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2831
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3313
توسعه پایدار چیست ؟ 5554
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3350
ناظر عالی 2711
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3117
ابعاد توسعه 3346
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2813
پیمان سپاری یا برونسپاری 4208
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2651
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3287
مدیریت دانش 2727
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2550

نقشه کشوری خوشه ها