عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1450
تعریف خوشه های کسب و کار 3850
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2442
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 6945
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2528
توسعه پایدار شهری 2285
توسعه چیست ؟ 2 2142
چرا خوشه های کسب و کار 2060
ناظر فنی 2505
کنسرسیوم چیست 5871
معرفی خوشه های صنعتی 3555
اعتماد سازی 1390
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 3657
توسعه صنعتی 2084
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1304
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1655
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1675
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1273
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1462
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1409
ادغام 1565
عامل توسعه 1990
مطالعه شناختی 2065
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1343
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1738
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2562
ضرورت توسعه 1243
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1874
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2041
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2329
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2796
توسعه پایدار چیست ؟ 5103
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2795
ناظر عالی 2302
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2499
ابعاد توسعه 2926
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2286
پیمان سپاری یا برونسپاری 3520
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2151
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2642
مدیریت دانش 2326
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2047

نقشه کشوری خوشه ها