عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1614
تعریف خوشه های کسب و کار 4169
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2664
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 7424
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2844
توسعه پایدار شهری 2457
توسعه چیست ؟ 2 2306
چرا خوشه های کسب و کار 2250
ناظر فنی 2654
کنسرسیوم چیست 6162
معرفی خوشه های صنعتی 3837
اعتماد سازی 1523
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 4067
توسعه صنعتی 2255
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1439
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1857
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1835
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1407
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1605
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1547
ادغام 1687
عامل توسعه 2125
مطالعه شناختی 2233
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1465
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1895
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3015
ضرورت توسعه 1405
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2046
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2214
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2523
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2978
توسعه پایدار چیست ؟ 5266
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3015
ناظر عالی 2451
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2729
ابعاد توسعه 3082
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2476
پیمان سپاری یا برونسپاری 3893
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2329
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2970
مدیریت دانش 2472
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2228

نقشه کشوری خوشه ها