عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1776
تعریف خوشه های کسب و کار 4394
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2813
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 7746
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3056
توسعه پایدار شهری 2584
توسعه چیست ؟ 2 2418
چرا خوشه های کسب و کار 2427
ناظر فنی 2789
کنسرسیوم چیست 6364
معرفی خوشه های صنعتی 4059
اعتماد سازی 1645
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 4400
توسعه صنعتی 2386
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1558
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2059
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1965
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1517
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1716
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1673
ادغام 1783
عامل توسعه 2241
مطالعه شناختی 2353
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1582
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2014
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3298
ضرورت توسعه 1500
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2189
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2334
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2656
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3112
توسعه پایدار چیست ؟ 5386
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3167
ناظر عالی 2565
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2902
ابعاد توسعه 3186
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2620
پیمان سپاری یا برونسپاری 4061
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2466
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3110
مدیریت دانش 2578
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2357

نقشه کشوری خوشه ها